ADATVÉDELMI

SZABÁLYZAT

A Stilianos Kft.

SHD babaúszás foglalkozásaira

vonatkozó adatkezelése

1. ADATKEZELŐK MEGNEVEZÉSE
 

Adatkezelő megnevezése: Stilianos Kft.
Székhelye és postai címe: 1162 Budapest Hermina út 60.
Cégjegyzékszáma: 01-09-975091
Adószáma: 23717192-2-42
E-mail címe: kozpont@stilianos.hu
Adatkezelő 2. és egyben adatfeldolgozó megnevezése:
Franchise hálózat uszodái: https://www.stilianos.hu/uszodak
Honlapjának címe: stilianos.hu
Tájékoztatás, információ: kozpont@stilanos.hu
1. Tárhelyszolgáltató neve: Stilianos Kft. és a vele szerződéses jogviszonyban álló Franchise hálózat uszodái
1. Tárhelyszolgáltató neve: Google LLC (“Google”) biztosítja; székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok

1. ​Tárhelyszolgáltató elérhetőségei: https://gsuite.google.com/intl/hu/terms/subprocessors.html
1. Tárhelyszolgáltató e-mail címe: support@gmail.com

2. Tárhelyszolgáltató neve: MediaCenter Hungary Kft.

2. Tárhelyszolgáltató elérhetőségei: Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6. Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf. 588.

2. Tárhelyszolgáltató e-mail címe: mediacenter@mediacenter.hu

2. Tárhelyszolgáltató honlap: www.mediacenter.hu

​2. BEVEZETÉS

 

​A Stilianos Kft. és a Franchise partnere (a továbbiakban „STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT”, mint adatkezelők) – mint közös adatkezelők, magukra nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató jogi tartalmát. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy tevékenységükkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (továbbiakban: Infotv.), felhatalmazása alapján, az SHD vízi képességfejlesztő foglalkozásra jelentkezők személyes adatait a törvényi előírásoknak megfelelően, a jelen tájékoztatóban is meghatározott megőrzési idejéig tartja nyilván és kezeli.

 

A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT elkötelezett az SHD foglalkozásokon résztvevők személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja SHD foglalkozás résztvevői (a továbbiakban: érintett – foglalkozás résztvevő) információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat az érintettek ill. törvényes képviselői hozzájárulásával, illetve az Infotv. alapján kezeli, és szervezeti egységei útján megtesz minden olyan adatbiztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok megfelelő szintű biztonságát garantálja. Mindennek érdekében a vállalkozásokon belül elkülönülnek és egymástól függetlenek a biztonsági, az adatvédelmi és az informatikai rendszerek üzemeltetésének és fejlesztésének funkciója.

 

A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT az adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek, szabályok folyamatosan elérhetők a regisztrációs adatlapon. A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT mindenkor fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót aktualizálja. A változásokról a weboldalon való közzététellel értesíti az érintetteket. Amennyiben kérdése lenne a jelen tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és munkatársunk megválaszolja.

E-mail elérhetőségeink: kozpont@stilianos.hu

 

A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT az alábbiakban ismerteti a személyes adatok adatkezelési tevékenységére vonatkozó legfontosabb adatkezelési elveit, bemutatja azokat a szempontokat, követelményeket, amelyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és előírt, valamint adatkezelési elvei összhangban vannak a személyes adatok védelmével kapcsolatos hatályos hazai és európai jogszabályokkal, részletesen:
 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

3. FOGALMAK

 

Adatcsoport: Adatok, (azaz tények, koncepciók vagy utasítások formalizált megjelenítése, rögzített jelsorozat, beszéd vagy technikai eszközökkel történő közlés, értelmezés és feldolgozás számára. Jelen Szabályzatban írásban vagy elektronikus úton készített – bármilyen adathordozón tárolt – szöveg, számadatsor, tény, információ, vázlat, grafikon, kép és ábra) és adatkörök összefoglaló elnevezése, általában nyilvántartási funkció alapján;

Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adathordozó: Az adat fizikai megjelenési formája, tárolási helye, ide értve az iratokat is.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

Adatkör: Az adatfajták nevesített felsorolása. A felhasználás szempontjából funkcionálisan összetartozó üzleti adatok, azaz olyan halmaz, amely logikai szinten egységesen kezelhető, illetve kezelendő és a halmaz elemeinek védelmi igénye közel egy szinten van. (Pl.: számlák, készpénz átutalási adatok);

Adatmegsemmisítés: Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

Anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat helyreállítási lehetőségének végleges kizárását;

cookie (süti): a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (általában sima szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával;

Direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) tevékenység: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében;

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

Érintett / vásárló / fogyasztó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. A különleges adatok kezelésére adott hozzájárulást kivéve – nincs alakszerűséghez kötve, történhet kifejezett nyilatkozattal és ráutaló magatartással is, azonban a hozzájárulásnak minden esetben bizonyíthatónak kell lennie;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

IP-cím:  valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP / IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé, minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP-címmel, amelyen keresztül beazonosítható;

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallás vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: NAIH, akinek a jogállását és feladatait az Info tv. 38. §-a határozza meg (a továbbiakban: Hatóság);

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

Személyes adatgazda: Egy adott szervezetnél vagy szervezeti egységnél kezelt személyes adatok tekintetében a szervezeti egységet irányító vezető, franchise partnerek esetében a társaság vezetője, aki felelős a szervezete vagy szervezeti egysége által kezelt valamennyi személyes adat jelen szabályzatnak megfelelő kezelésért (továbbiakban: adatgazda). Amennyiben IT rendszerben kezelt személyes adattal kapcsolatos döntés meghozatala szükséges, és az érinti az adatgazda felelősségét, akkor a személyes adatgazda a Stilianos Kft. vezetőjével, mint fő-adatgazda egyetértésével hozza meg döntését;

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése: személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

Természetes személyazonosító adatok: az érintett családi- és utóneve, születéskori neve, anyja neve, születési helye és ideje;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Tilalmi lista: azon érintettek STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT - és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat kapcsolatfelvétel vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését;

Üzletszerzési lista: a reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista;

Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

Vállalkozáscsoport: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások.

 

​4. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, SZABÁLYAI

 

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 02-től visszavonásig tart.

 

4.1. A személyes adatok:

kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT mint adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, és amennyiben szükséges, képes ennek igazolására, alátámasztására („elszámoltathatóság”).

 

​4.2. Az adatkezelésnek – annak minden szakaszában – meg kell felelnie a célnak, és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékben kezel. A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját, az érintett adatok körét és a megőrzési időt.

 

​4.3. A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek titoktartási nyilatkozatot tenni. Amennyiben a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

 

​4.4. A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségek az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendők. Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, valamint a harmadik országban az átadott adatok kezelése, és feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Az EGT- államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

​4.5. A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT tevékenységével összefüggő adatkezelések elsősorban önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

 

​4.6. A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT mindenkori ügyvezetője a STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT sajátosságainak figyelembe vételével meghatározza az adatvédelem belső szervezetét, az adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt. A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT belső adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el egy általa kinevezett vagy megbízott, adatvédelemért felelős személy útján.

 

5. A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT SHD FOGLALKOZÁSAI SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK

 

Az adatkezelések helye: a STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT által használt Google G-Suite, WIX.com Inc. rendszere.

 

​5.1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

 

​5.1.1. Honlap (stilianos.hu) látogatói adatok

A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT saját honlapjához bárki – kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül – hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.

Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat ellenben nem nyerhető, ezért az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

A honlaplátogatói adatok a személyes adatokra vonatkozó tárolása nem történik meg, a STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT nem adja hozzá az adatokat más adatforrásokhoz. A mindenkori látogatás befejezése után az Ön IP-címe azonnal törlődik a stilianos.hu oldalról.

 

5.1.2. Cookie-k kezelése a honlapon

Az anonim látogatóazonosítók (továbbiakban: cookie / sütik) olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a számítógépen (vagy más internetképes készüléken: okostelefonon vagy táblagépen) tárolódnak, amikor Ön meglátogatja a STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT weboldalát.

Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, a saját „élettartamát” – vagyis, hogy milyen hosszan marad a készüléken – és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált, egyedi szám.

A stilianos.hu a személyre szabott felhasználói élmény biztosításához cookie-kat használ. Ahányszor belép az oldalra, a számítógépre a weboldal cookie-kat küld, illetve azokhoz fér hozzá.

A stilianos.hu oldalon több helyen használunk sütiket, amelyek arra szolgálnak, hogy kínálatunk felhasználóbarátabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen.

A sütik anonim, összesített statisztika készítésére is alkalmasak, ezáltal jobban megérthető, hogy az emberek hogyan használják a STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT oldalait, és ennek segítségével javítani tud azok struktúráján és tartalmán, azonban ebből az információból nem tudja a látogató személyt azonosítani.

A cookie-k a STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT biztonsági előírásainak segítségével védve vannak harmadik személy hozzáférése ellen.

A legtöbb internetböngésző kezdetben úgy kerül beállításra, hogy elfogadja a sütiket. Megváltoztathatók a beállítások, ha blokkolja a sütiket, illetve figyelmeztetés kérhető, amikor sütiket állítanak be a használt eszközön. A sütik kezelésének számos lehetséges módja van.

Kérjük, ellenőrizze a böngésző-információkat vagy a segítség oldalt, ha többet kíván megtudni a böngésző-beállításokról és azok módosításáról!

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció elmagyarázza Önnek, hogy böngészője miként ne engedélyezze a cookie-kat, hogy fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT részletes cookie-táblázata:

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

 

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

 

 

5.1.3. Az SHD foglalkozásokra jelentkezők személyes adatainak kezelése (látogatói adatbázis kialakítása)

 

A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT foglalkozásaira történő jelentkezés csak telefonon keresztül történhet, hogy a gyermek korának és fejlettségi szintjének megfelelő csoportot egyeztetése okán.

A jelentkezéskor az érintett, illetve törvényes képviselője megadja a jelentkező személyes adatait, és az adatok megadásával hozzájárulását adja, hogy azokat a Vállalkozás a foglalkozásokhoz felhasználja és kezelje.

A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó érintett felel. Bármely szolgáltatást igénybe vevő e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy a megadott e-mail címen történő belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a megrendelőt terheli, aki az e-mail címet megadta. Amennyiben a megrendelő nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A személyes adatok kezelését a STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT az értékesített szolgáltatásról szóló tájékoztatással, a számviteli elszámolással, a szolgáltatással összefüggő reklamáció kezelésével kapcsolatos és marketingcélok megvalósításaként határozza meg.

A személyes adatok kezelésének ez részét képezi, ezért különösen fontos az önkéntes hozzájárulás és hogy az érintett az általa megadott minden adata felhasználható legyen adatkezeléshez. Különös tekintettel a gyermek adataira, hiszen fejlődését elősegítő és fejlődését és a szolgáltatás igénybevételét érintő tájékoztatáshoz elengedhetetlen (telefonon és / vagy e-mailben).​

Adattovábbítás: https://www.stilianos.hu/uszodak (Franchise partnerek elérhetőségei)

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

5.1.5. Hírlevél

 

A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT tevékenységével kapcsolatosan hírlevelet küld az arra feliratkozók részére. A hírlevélre a foglalkozásra történő jelentkezés, vagy a STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT által tartott rendezvényeken, kiállításokon történő önkéntes jelentkezés. A hírlevélről leiratkozás nem minősül a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT - és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. §-ban meghatározott tilalmi listára történő felkerülésnek.

Az érintett bármikor, ingyenesen visszavonhatja a hozzájárulását a gyermekéről és róla készített fényképek készítéséről.

A készült fényképek továbbításához és marketing célú felhasználásához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

- e-mail útján az kozpont@sbu.hu címen vagy a választott STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT recepciós e-mail elérhetőségé továbbá

- postai úton a 1162 Budapest, Hermina út 60. címen.

 

 

5.1.6. Álláshirdetésre történő jelentkezés

 

A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT által üzemeltetett honlapon vagy Facebook oldalon lehetőség van állásra jelentkezni.
A személyes adat kezelője a Stilianos Kft. vagy a STILIANOS BABAUSZODA.

A munkaadó, mint adatkezelő a kiválasztási folyamat során, és azt követően egy évig munkaerő kiválasztási célból kezeli a megadott az érintett által megadott személyes adatokat.

5.2. KAPCSOLATFELVÉTEL

 

5.2.1. A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT Ügyfélszolgálata

 

Amennyiben jelentkezése során bármilyen kérdése merül fel, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a http://www.sbu.hu/stilianos-uszodaink-babauszoda-gyermekus weboldalon található elérhetőségeken és űrlap igénybevételével kapcsolatba léphet az adatkezelővel, vagy közvetlenül a kozpont@sbu.hu e-mail címre küldött levélben, megjelölve a konkrét Stilianos Babauszoda helyét.

5.2.2. Minőségi kifogások kezelése

Adattovábbítás: https://www.stilianos.hu/uszodak (Franchise partnerek elérhetőségei)

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

5.1.4. A Stilianos Fejlődési Napló szolgáltatás igénybevételekor a gyermek és törvényes képviselője személyes adatainak kezelése (Stilianos Fejlődési Napló szolgáltatás igénybevétele)

 

A Stilianos Fejlődési Napló szolgáltatásának igénybevétele, a gyermekek SDD rendszerbe (sdd.stilianos.hu) történő regisztrálásának előfeltétele, hogy a gyermek érvényes bérlettel rendelkezzen. Az SDD szolgáltatás 3 hónaptól 4 éves korig terjed.

Az SDD regisztrációkor az érintett gyermek törvényes képviselője megadja a gyermek személyes adatait, továbbá anamnesztikus adatait és az adatok megadásával hozzájárulását adja, hogy azokat a Vállalkozás az SDD megfigyelések során felhasználja, kezelje kutatás esetén statisztikai adatként felhasználja. A gyermek személyes anamnesztikus adatainak feltöltését a törvényes képviselő végzi az általa a rendszerbe történő első belépést követő kötelező jelszómódosítás megadása után.

SHD oktatóink a foglalkozások alatt folyamatosan megfigyelik a gyermek készségeit és képességeit, hogy azok a fejlődésmenetnek megfelelőek-e. Erről értékelést is készítenek SHD szintlépésenként, amit az SDD webes alkalmazáson keresztül eljuttatnak a szülőnek. Az adatok megtekintése egyéni és jelszóhoz kötött.

A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó érintett felel. Bármely szolgáltatást igénybe vevő e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy a megadott e-mail címen történő jelszavas belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a megrendelőt terheli, aki az e-mail címet megadta. Amennyiben a megrendelő nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A személyes adatok kezelését a STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT az értékesített szolgáltatásról szóló tájékoztatással, a számviteli elszámolással, a szolgáltatással összefüggő reklamáció kezelésével kapcsolatos és marketingcélok megvalósításaként határozza meg. A személyes adatok kezelésének ez részét képezi, ezért különösen fontos az önkéntes hozzájárulás és hogy az érintett az általa megadott minden adata felhasználható legyen adatkezeléshez. Különös tekintettel a gyermek adataira, hiszen fejlődését elősegítő és fejlődését és a szolgáltatás igénybevételét érintő tájékoztatáshoz elengedhetetlen (telefonon és / vagy e-mailben).

5.2.3. Egyéb adatkezelések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Egyúttal tájékoztatjuk tisztelt jelentkezőinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT a fentiekben nem részletesen felsorolt hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

6. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT számítástechnikai rendszerei és más személyes adatmegőrzési helyei a székhelyén MédiaCenter Hungary Kft. 6001 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6. lévő szervertermében elhelyezett szerverhosztelében találhatók meg illetve tárhelyszolgáltatónál, a Google LLC (“Google”) biztosítja; székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok https://gsuite.google.com/intl/hu/terms/subprocessors.html található meg.

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében a STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok –kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, valamint az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

  • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

  • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

  • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szervereknek továbbították vagy továbbíthatják;

  • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

  • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek. A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT és partnereinek infokommunikációs rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott hackelés, csalás, kémkedés, behatolás, szabotázs, vandalizmus, tűzeset és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról megfelelő szintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a megrendelőket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, valamint bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében.

A rendszermegfigyelés ezenkívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

7.1. Tájékoztatás kérése

Az Infotv. értelmében az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett kérelmére a STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT mint adatkezelő, tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT költségtérítést állapíthat meg.

 

7.2. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogorvoslatok

 

A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT a személyes adatot helyesbíti, kijavítja, ha az a valóságnak nem felel meg, valamint a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT zárolja az érintett személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértheti az érintett jogos érdekeit.

A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, és az érintett kéri, a kezelt adat hiányos, hibás vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az érintett a STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT által meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

 

7.3. Tiltakozás

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 

  • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

  • törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben érintett vásárlókezelési céllal tárolt adatai törlését kéri, úgy a STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló Stilianos - és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározottak szerint jár el. A törvény 5. § (4)-ben és 21. §-ban meghatározottak szerint tilalmi az adatkezelés megszüntetésén a megsemmisítést vagy az anonimizálást, közvetlen üzletszerzés esetén pedig - ha a megszüntetés a (3) bekezdés b) pontján alapul, azaz a STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT -val az érintett nyilatkozata szerint nem kíván együttműködni - egyidejűleg a tilalmi listára történő felvételt kell érteni. A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT ez alapján tilalmi listát vezet azoknak az érintetteknek a STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT - és lakcímadatairól, akik kérték adataik kezelésének az adott célból történő megszüntetését, vagy ahhoz - a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére - nem járultak hozzá, illetve az adatok átvétele után a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szervénél éltek az adatletiltás jogával.

A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplő érintettek adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplő érintettektől közvetlen üzletszerzési célból küldemény fogadására vonatkozó hozzájárulás nem kérhető, illetve reklámküldemény nem küldhető, kivéve, ha a tilalom csak egyedileg meghatározott célra vonatkozik.

A tilalmi listán szereplő adatokat a STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT a jogszabályban meghatározottak teljesítésének biztosításához szükséges mértékig használhatja fel, más adatállománnyal nem kapcsolja össze, nem adja át, más célra nem használja fel, és köteles biztosítani az érintettnek e szabályzatban meghatározott jogainak gyakorlását.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (új Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt, és nem követelhető sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT adatkezelésével kapcsolatban észrevétele van, kérjük, forduljon az adatvédelmi koordinátorhoz: kozpont@stilianos.hu e-mail címen keresztül a Stilianos Kft-hez.

 

7.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

 

Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

7.4.1. Bírósági jogérvényesítés

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

 

7.4.2. Kártérítés és sérelemdíj

 

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért, és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Stilianos Kft.

STILIANOS BABAUSZODA HÁLÓZAT​

Készült: 2018.05.12.

Utolsó módosítás: 2020.02.28.